REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

REKRUTACJA

DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W HRUBIESZOWIE

W bieżącym roku rekrutacja do miejskich przedszkoli w Hrubieszowie będzie przebiegała zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

Zasady przyjmowania dzieci są jednolite we wszystkich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów.

INFORMACJE OGÓLNE

Przedszkole czynne jest w godzinach: 6.30 – 16.00 (9,5 godziny). Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewnia przez 5 godzin. Pozostałe godziny są odpłatne. Opłata za każdą  godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin wynosi 1,00 zł.

Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat (urodzone od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkole może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola miejskiego, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu. Dzięki tej formie dzieci już uczęszczające do przedszkoli, nie muszą przechodzić całego procesu rekrutacji.

Kolejność składania podań nie wpływa na wynik rekrutacji. Ważne, by podania były kompletne i złożone w terminie.

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola, którzy chcą, by dziecko w roku szkolnym 2014/2015 pozostało w tej samej placówce, składają u dyrektora przedszkola pisemną Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu na rok szkolny 2014/2015

Stosowny formularz można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w przedszkolu.

Rodzice mają czas na złożenie deklaracji najpóźniej do 10 marca 2014 roku.

Na podstawie deklaracji,dzieci będą kontynuować edukację w „swoim” przedszkolu

Uwaga!
Zgodność informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym sprawdza dyrektor przedszkola, który może poprosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych podanych w formularzu.

Niezłożenie deklaracji we wskazanym terminie lub odmowa okazania dokumentów w celu weryfikacji danych podanych w formularzu są równoznaczne z rezygnacją z dalszej edukacji przedszkolnej w danej placówce.

RODZICE ZAPISUJĄ DZIECKO PO RAZ PIERWSZY

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać ze strony przedszkola lub otrzymać w placówce.

Wniosek po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć w przedszkolu. Jeśli wybrano kilka placówek(maksymalnie 3) należy wskazać je na formularzu wg kolejności wybranych przedszkoli, od najbardziej do najmniej preferowanego oraz złożyć wnioski we wszystkich wybranych przedszkolach.

Jeśli załączono dodatkowe dokumenty, również należy to odnotować na formularzu.

Rodzice mają czas na złożenie wniosku w przedszkolu najpóźniej do 31 marca 2014

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Podstawowym warunkiem przyjęcia do przedszkola publicznego jest zamieszkanie dziecka na terenie miasta Hrubieszów.

Jeżeli liczba kandydatów spełniających warunek podstawowy przekroczy ilość wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

I  ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

1.                  dziecko z rodziny wielodzietnej (wychowującej troje i więcej dzieci);

2.                  dziecko niepełnosprawne;           

3.      dziecko matki lub ojca niepełnosprawnego;

4.                  dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych;  

5.                  dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo;       

6.                  dziecko matki lub ojca samotnie je wychowujących;    

7.                  dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.     

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na tym etapie postępowania rekrutacyjnego lub dysponowaniem wolnymi miejscami w przedszkolu zostanie przeprowadzony II etap rekrutacjiw oparciu o następujące kryteria i punktację:

II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

1.    dziecko 5 letnie lub 6 letnie – 6 punktów;

2.    dziecko, którego rodzice/opiekunowie deklarują całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu          - 5 punktów;           

3.    dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w danym przedszkolu – 4 punkty;

4.    dziecko obojga rodziców pracujących – 4 punkty;   

5.    dziecko z rodziny, w której jedno z rodziców pracuje – 1 punkt;   

 

Aby można było uwzględnić preferencje, o których mowa wyżej, przy zapisach należy przedłożyć stosowne oświadczenia i dokumenty potwierdzające szczególną sytuację rodziny.

1)      Rodzice pracujący lub uczący się winni przedstawić zaświadczenie z miejsca pracy (nauki) lub pieczęć na formularzu wniosku potwierdzającą zatrudnienie;

2)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

3)      Osoba samotnie wychowującą dziecko, dołącza do wniosku np.: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu drugiego rodzica, (ewentualnie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu go władzy rodzicielskiej albo zaświadczenie z zakładu karnego o odbywaniu przez niego kary) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólniez jego rodzicem;

4)      W przypadku niepełnosprawnego kandydata lub rodzica – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zmianami);

5)      W przypadku dziecka z rodziny zastępczej – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz.135 późn. zmianami).

Dokumenty o których mowa w pkt 3-5 należy złożyć w postaci kopii poświadczonej za zgodność             z oryginałem przez rodzica kandydata.

Składane oświadczenia muszą zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Ponadto w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo –wychowawczych rodzic dziecka winien przekazać dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej dieciei rozwoju psychofizycznym dziecka.

WYNIKI  REKRUTACJI

Listy dzieci przyjętych, dzieci nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu zostaną wywieszone do 15 kwietnia 2014r.

Dzieci nieprzyjęte do przedszkola pierwszej preferencji z powodu braku miejsc mogą – na prośbę rodziców – zostać wpisane na listę rezerwową. Przyjęcie dziecka z takiej listy będzie możliwe tylko w przypadku zwolnienia miejsca przez inne dziecko, przy czym pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie miasta Hrubieszowa, w tym pięciolatki i sześciolatki.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, dyrektor przedszkola informuje niezwłocznie o tym fakcie Burmistrza Miasta Hrubieszowa. Burmistrz Miasta jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkola, które mogą przyjąć dziecko.

W terminie 7 dni od dnia wywieszenia listy dzieci nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Hrubieszowa, mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami oraz pod warunkiem, że gmina, której mieszkańcem jest kandydat pokryje koszty wychowania przedszkolnego tego dziecka w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego przedszkolaka (zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty).

W przypadku większej niż liczba miejsc liczby kandydatów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami etapu I i II. 

Dokumenty do pobrania: Wniosek do przedszkola 2014-2015 -podatnik

Deklaracja o kontynuowaniu wych. przedszkolnego2014-2015 podatnik

HARMONOGRAM

od 3 marca 2014 r.

Wydawanie formularzy.

do 10 marca 2014 r.

Przyjmowanie od rodziców Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu.

od 17 marca do 31 marca 2014 r.

Rekrutacja do przedszkola – przyjmowanie dokumentów.

15 kwietnia 2014 r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do przedszkola, nieprzyjętych          lub informacja o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu.

do 31 sierpnia 2014r.

Rekrutacja uzupełniająca.

Wycieczka 5-latków do kina w Zamościu

Każda wycieczka stwarza doskonałą okazję do wyzwalania wielostronnej aktywności dzieci, dostarcza nowych doświadczeń, wzbudza ich ciekawość poznawczą, stwarza liczne sytuacje wychowawcze w tym również te, które sprzyjają kształtowaniu pozytywnych relacji miedzy dziećmi.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym celem wycieczki do kina jest nie tylko nabywanie umiejętności uczestniczenia w seansach filmowych ale również wdrażanie do właściwych zachowań podczas pobytu w kinie, stwarzanie sytuacji aktywizujących procesy myślowe – rozumienie wartości  takich jak: dobro, prawda, przyjaźń. W czasie wycieczki łączy dzieci wspólne radosne przeżycie, co sprawia, że wytwarza się przyjemna atmosfera, ułatwiająca serdeczne kontakty, okazywanie sobie uprzejmości, wyzwalająca serdeczność i koleżeńskość.

W dniu 17.10.2013r. dzieci z grupy 5-latków pod opieką Pań: Ireny Ostrowskiej i Agnieszki Marcych, oraz rodziców wybrały się na wycieczkę do kina 3D Stylowy w Zamościu na film animowany pt. „KUMBA”. Wspaniały trójwymiarowy film swoją fabułą i akcją przeniósł dzieci w niesamowite miejsca. W drodze powrotnej dzieci dzieliły się swoimi pozytywnymi wrażeniami. Wycieczka wzbogaciła dzieci o nowe, ciekawe doświadczenia.

Dzień w przedszkolu

- 6.30 dzień w przedszkolu się zaczyna. Wesoło biegną dzieci, bo dzień im tu przyjemnie leci. Z kolegami się witają i do godz. 7.30 czas razem spędzają.

- 7.30- 9.00 w sali kwiatki polewają, pomoce do zajęć z panią układają. O kondycję też dbać trzeba, dlatego gimnastyka poranna do całodniowej zabawy nas rozgrzewa. Rączki i buźki szybko myjemy i na śniadanie idziemy.

- 9.00-9.30 śniadanie pyszne i smacznie podane przez dzieci chętnie zjadane.

- 9.30-11.00 dużo się bawimy ale i uczymy. Poznajemy świat szeroki, liczby, litery, piosenki i taneczne kroki. Na spacery z panią chodzimy i przyrody się uczymy.

- 11.00-11.30 po zajęciach rączki i buźki myjemy i do obiadu się szykujemy.

- 11.30-12.00 Po zabawie czas na obiad. Do łazienki dzieciarnia się udaje.  Rączki myje, grzecznie siada i z panią o różnych ciekawych opowiada. W tym czasie panie woźne zupkę nalewają a dyżurni sztućce rozkładają.

Smacznego wszystkim życzymy i na pewno cały obiad zjemy.

- 12.00-14.30 Maluszki i Średniaki odpoczywają a Starszaki w swój świat ulubionej zabawy się udają. Gdy słoneczko jasno świeci do ogródka biegną dzieci. Tam biegają, wesoło harcują, babki i inne budowle z piasku budują. W tym czasie chętne dzieci znowu kują i język angielski z panią szlifują.

- 14.30-16.00 dzieci czas miło spędzają. Rysują układają, w różne gry grają, ,,do sklepu się udają” o ,,swoje fryzury dbają” i z niecierpliwością na swoich rodziców czekają.

I TAK DZIEŃ W NASZYM PRZEDSZKOLU MIJA. JEST TU UROCZO I SYMPATYCZNIE A NAJWAŻNIEJSZE, ŻE DZIECI CZUJĄ SIĘ BEZPIECZNIE.